Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Insprekers kunnen maximaal vijf minuten het woord vragen over een onderwerp dat al dan niet op de agenda staat. Ze melden zich voor de vergadering aan bij de griffie.


Insprekers over een punt dat op de agenda staat krijgen het woord bij aanvang van het betreffende agendapunt. De spreektijd van alle insprekers gezamenlijk bedraagt niet meer dan 30 minuten. Inspreken kan niet over: a) een onderwerp waarover een bezwaar- en beroepsprocedure, juridische- of klachtenprocedure loopt. b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c) onderwerpen waarover de raad een afzonderlijke inspraakprocedure heeft gehouden. Er kan in principe in de raad één keer over hetzelfde onderwerp worden ingesproken.

De raadsgriffier adviseert de raad over de werkzaamheden van de raad, presidium en de raadscommissie, het opstellen van amendementen en moties en het inzetten van andere instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. De raadsgriffier is verantwoordelijk voor een goede organisatie en verloop van raadsvergaderingen en commissievergaderingen en zit tijdens die vergaderingen dan ook naast de voorzitter.

De raadscommissievergaderingen hebben een brede informatieve functie en vormen ook een podium om te overleggen met burgers. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder meer raadsvoorstellen informatief behandeld. Verder worden andere onderwerpen geagendeerd die voor de raad van belang zijn. Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders en oriënterend discussiëren. Maar ook ú kunt meepraten, zodat u in een vroeg stadium uw mening kunt geven en de raadsleden uw mening ook echt kunnen meewegen in de latere besluitvorming.

Von Clermontplein 15 te Vaals